మంగళవారం, ఫిబ్రవరి 18, 2020

ప్రళయ కావేరి - My youtube channel TheSailor

యూట్యుబ్ లో నాకొత్త వీడియో ప్రళయ కావేరి.
చూసి ఎలా ఉందో చెప్పండి

https://www.youtube.com/watch?v=scWBEhuYGsg&t=166s


సోమవారం, ఫిబ్రవరి 17, 2020

ఒట్టో వాన్ బిస్మార్క్ పార్ట్-3 - my youtube channel thesailor

ఒట్టో వాన్ బిస్మార్క్ పార్ట్-3

ఒట్టో వాన్ బిస్మార్క్ పార్ట్-2

ఒట్టో వాన్ బిస్మార్క్ పార్ట్-1

ఒట్టో వాన్ బిస్మార్క్ పార్ట్-1ఒట్టో వాన్ బిస్మార్క్, ఆధునిక జర్మనీ నిర్మాత. జర్మనీ ఏకీకరణ సాధించిన ఘనుడు

otto von bismarck కోసం చిత్ర ఫలితం

యూట్యుబ్ చానెల్ - thesailor

నా యూట్యుబ్ చానెల్
https://www.youtube.com/channel/UChRUFNxxApL3xTJVZyeToKA?view_as=subscriber