ఆదివారం, మే 11, 2014

పిల్లకాకి కంటే తల్లికాకే ఎప్పటికీ మంచిదిఒక ఊరిలో ఒక మంచినీటి బావి ఉండేది,ఆ ఊరి మొత్తానికి అది ఒక్కటే మంచినీటి బావి.ఆ ఊరిలో ఉన్న స్త్రీలందరు ఉదయాన్నే ఆ బావి వద్దకి వచ్చి నీళ్ళు పట్టుకుని వెళ్ళేవారు. ఆ ఊరిలొ ఒక కాకి ఉండేది.అది ఉదయాన్నే ఆబావి వద్దకి వెళ్ళి దానిచుట్టూ చక్కర్లుకొట్టి,వీళ్ళునీళ్ళు పట్టుకునే సమయానికి ఆ బావి వరలమీద పడేలాగ రెట్ట వేసేది.నీళ్ళు పట్టుకోవడానికి వచ్చిన స్త్రీలు ఆ కాకిని తిట్టుకుని వరలని శుభ్రపరుచుకుని నీటిని పట్టుకెళ్ళేవారు.కొంతకాలానికి ఆకాకి ముసలితనం వల్ల చనిపోయింది.అక్కడివాళ్ళందరు పీడవిరగడైందని సంతొషించారు. ఆ కాకికి ఒక పిల్ల కాకి కూడా ఉంది. దానికి ఇలా అందరు తన తల్లిని తిట్టడం నచ్చలేదు. ఎమైన చేసి తన తల్లికి మంచి పేరు తిసుకుని రావాలి అనుకుంది,ఈసారి స్త్రీలు నీళ్ళు పట్టుకోవడానికి బావివద్దకి వచ్చినప్పుడు ఆబావి వద్దకి వెళ్ళి దానిచుట్టూ చక్కర్లుకొట్టి, వీళ్ళునీళ్ళు పట్టుకునే సమయానికి ఆ బావిలొ పడేలాగ రెట్ట వేసింది. అప్పుడు ఆ స్త్రీలందరు ఆపిల్లకాకి చేసిన పనికి చిరాకుపడి దీనికంటే ఆ తల్లి కాకే నయం అనుకున్నారు. ఆవిధంగా ఆపిల్లకాకి తల్లికాకికి మంచిపేరు తిసుకుని వచింది.

హైదరాబాదు కొఠిఏరియాలో ఉమెన్స్ కాలెజీ నుంచి కొఠి బస్ స్టాండ్ వెళ్ళే రూట్లో వన్ వే ట్రాఫిక్ ఉంటుంది. కొన్నిరోజుల క్రితం అక్కడ ఎడమ చేతి వైపు వెళ్ళేదారిలో దారిపొడవునా ఫుట్-పాత్ ని ఆనుకుని పుస్తకాల షాపులు ఉండేవి. వాళ్ళు ఫుట్-పాత్ ని ఆక్రమించుకునందే కాకుండా,రోడ్డుమీద సగం వరకు వచ్చేస్తూ దారినపొయే వాళ్ళందరిని ఇబ్బంది పెట్టేవాళ్ళు. ట్రాఫిక్ కూడా జాం ఐపోయి చాలా అందరూ చాలా చిరాకుపడేవాళ్ళు. కొన్నాళ్ళు వాళ్ళ టార్చర్ భరించాక కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు కలుగజేసుకుని కోర్టులొ కేసులు పెట్టి వాళ్ళని అక్కడనుంచి ఖాళీ చేయించారు. వెంటనే కార్పొరేషన్ వాళ్ళు అక్కడ రోడ్డు బాగుచేయించి పెడిష్ట్రెయిన్ పాత్ కుడా నిర్మించారు.దానిమీద పెద్దపెద్ద కుండిలతో పూలమొక్కలు కూడాపెట్టారు..పోనిలే ఇంక ట్రాఫిక్ జాం కష్టాలుతగ్గుతాయి అనుకున్నాం....:)

                             కానీ ఆ ఆనందం ఎంతోకాలం నిలబడలేదు....:(

ఇలా వాళ్ళు ఫూట్-పాత్ బాగుచేసివెళ్ళారు, మర్నాటికి ఆపాత్ మొత్తం ఒపెన్ ఎయిర్ టాయిలెట్ గా మారిపోయింది.పూలకుండీలు కుడా వదలలేదు కొందరు వీరులు. పుస్తకాలషాపులు ఉన్నప్పుడు కనీసం అటువైపునడవడానికైనా ఉండేది.ఇప్పుడు కనీసం అటువైపు నడవడానికైనా లేకుండాపొయింది. బోనస్ గా భరించలేని దుర్వాసన.దానిగురించి కనీసం పట్టించుకునే వాడు కుడాలేడు. ఇప్పుడనిపిస్తొంది పుస్తకాలషాపులున్నప్పుడే నయం అని...

నీతి : " పిల్లకాకి కంటే తల్లికాకే ఎప్పటికీ మంచిది"