మంగళవారం, ఏప్రిల్ 08, 2014

లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అస్తమయంతాష్కెంటు సమావేసమునకు వెళ్ళిన మన ప్రధానపంత్రి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అస్తమయం. వివరములకు కింది పేపరు చదవండి.