సోమవారం, ఏప్రిల్ 21, 2014

1947 నాటి వ్యాపారప్రకటనఇప్పుడు టీవీలలో స్టైలుగా ఉండే యాడ్స్ చూడడం అలవాటైపోయిన మనకి 1947 నాటి యాడ్స్ చూస్తే కొంచెం నవ్వురావచ్చేమో. సరదాగా చదువుతారని కింద ఇస్తున్నాను.