శుక్రవారం, నవంబర్ 29, 2013

మంచి దొంగ

పెట్టిన టైటిల్ ని బట్టి ఇదేదో చిరంజీవిసినిమా తాలూకూ కబుర్లు అనుకోకండి. ఇది నిజంగానే ఒక మంచిదొంగ గురించిన విషయం....దొంగలందు మంచిదొంగలు వేరయా అని నిరూపించాడు సదరుదొంగగారు

చైనాలో సెంట్రల్ ఫ్రావిన్సు హుననులో నివాసం ఉండే జోబిన్ అనే పెద్దమనిషి టాక్సీలొ ప్రయాణిస్తూ తన ఐఫోనుని పోగొట్టుకున్నాడు. ఆదేమో షేరింగుటాక్సీ దానితో దొంగను పట్టుకోవడం కుదరలేదు.

ఇంక ఎమీచెయ్యలేక , తన ఫోనులో కాంటాక్ట్స్ తాలూకూ బాక్-అప్స్ తనవద్ద లేవని కనుక తన మీదదయతో ఫోను తిరిగి ఇచ్చేయమని కోరుతూ తన అడ్రసుకూడా అందులో జత చేస్తూ దొంగగారి చెతిలో ఉన్న తనఫోనుకి టెక్స్ట్ మేసేజి పెట్టాడుట.

ఆమేసేజి చదివిన ఆదొంగగారికి అతనిమీద బొల్డంత జాలివేసిందిట. కాని ఫోను తిరిగి ఇచ్చేయడానికి మనసు ఒప్పుకోకపోవడంతో, బాగా అలోచించి కొట్టేసిన మొబైల్లోని కాంటాక్ట్స్ అన్నీ ఒక పేపరుమీద దాదాపు 11 పేజిలు పెన్నుతో రాసి సదరు పెద్దమనిషిగారికి కొరియర్ చేసాడుట.కొరియర్ అందుకున్న సదరు పెద్దమనిషిగారు తగుమాత్రంగా సంతోషపడి వేరే ఫోన్ కొనుక్కునాడుట.

  ఆధారం :   http://telugu.webdunia.com/newsworld/news/international/1311/28/1131128087_1.htm